Go за Прикладом: Функцій для роботи з колекціями

Буває, що нашою метою є робота програми з колекцією даних, наприклад вибір даних, що задовольняють певний предикат (умову) або розмітка даних у вигляді нової колекції за допомогою власних (користувацьких) функцій. Деякі мови, надають моживіть використовувати нам (в таких випадках) узагальнені (generic) структури даних та алгоритми. Go не підтримує таких узагальнень, бо існує загальноприйнята практика створювати та використовувати функцій, які працюватимуть з колекціями - тоді і тільки тоді, коли в них виникає потреба.

Нижче наведено кілька прикладів, що оперуватимуть над зрізом рядків. Скористайтесь ними як заготовками для створення власного функціоналу. Зауважте, в деяких випадках набагато ефективніше скористатись прямою вставкою коду, без створення функції.

package main
import (
  "fmt"
  "strings"
)

Index повертає індекс першого елементу еквівалентного t, або -1 якщо збігів не знайдено.

func Index(vs []string, t string) int {
  for i, v := range vs {
    if v == t {
      return i
    }
  }
  return -1
}

Include повертає true, якщо індекс з значенням t знаходиться у шуканому зрізі.

func Include(vs []string, t string) bool {
  return Index(vs, t) >= 0
}

Any повертає true, якщо хоча б один з рядків задовольняє предикат f.

func Any(vs []string, f func(string) bool) bool {
  for _, v := range vs {
    if f(v) {
      return true
    }
  }
  return false
}

All повертає true, якщо всі елементи зрізу задовольняють предикат f.

func All(vs []string, f func(string) bool) bool {
  for _, v := range vs {
    if !f(v) {
      return false
    }
  }
  return true
}

Filter повертає новий зріз, що містить усі елементи відфільтровані по критерію предиката f (такі, що задовольняють предикат).

func Filter(vs []string, f func(string) bool) []string {
  vsf := make([]string, 0)
  for _, v := range vs {
    if f(v) {
      vsf = append(vsf, v)
    }
  }
  return vsf
}

Map повертає новий зріз, що містить результати роботи предиката f над кожним елементом оригінального зрізу.

func Map(vs []string, f func(string) string) []string {
  vsm := make([]string, len(vs))
  for i, v := range vs {
    vsm[i] = f(v)
  }
  return vsm
}
func main() {

Приклади застосування вищенаведених функцій відносно невеликої колекції рядків.

  var strs = []string{"peach", "apple", "pear", "plum"}
  fmt.Println(Index(strs, "pear"))
  fmt.Println(Include(strs, "grape"))
  fmt.Println(Any(strs, func(v string) bool {
    return strings.HasPrefix(v, "p")
  }))
  fmt.Println(All(strs, func(v string) bool {
    return strings.HasPrefix(v, "p")
  }))
  fmt.Println(Filter(strs, func(v string) bool {
    return strings.Contains(v, "e")
  }))

Вищенаведенні приклади використовують анонімні функції, але ніщо не заважає передавати звичайні іменовані функції, що задовольнятимуть типу предиката.

  fmt.Println(Map(strs, strings.ToUpper))
}
$ go run collection-functions.go 
2
false
true
false
[peach apple pear]
[PEACH APPLE PEAR PLUM]

Наступний приклад: Рядкові Функції.